Financiële verantwoording

In 2013 ontving Stichting Pimma het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) keurmerk voor goede doelen. Omdat goede doelen regelmatig in opspraak zijn vanwege hun financiën, lichten we graag toe hoe Pimma hiermee omgaat. 

Pimma verwerft op verschillende manieren inkomsten. Enerzijds door giften van bedrijven en vaste of incidentele donateurs, anderzijds door de organisatie van activiteiten die inkomsten genereren. De jaarlijkse actie in Winkelcentrum Brusselsepoort, Wyck Live, het parochiefeest van Sweikhuizen , scholenacties en de intensieve samenwerking met Maison Blanche Dael zijn hier voorbeelden van. Daarnaast ontvangt Pimma gelden van beheerfondsen én betalen bestuursleden contributie aan de eigen stichting, bestemd voor het reisfonds. 

De uitgaven van Pimma zijn uiteraard gerelateerd aan de doelstellingen van de stichting:
– Het lenigen van noden in Midden-Amerika door het bouwen van (basis)scholen in gebieden waar dat het hardst nodig is en het verzorgen van leermiddelen.
– Bewustwording en voorlichting omtrent deze noden in Maastricht en  omgeving door het organiseren van gastlessen in het basisonderwijs, informatiemarkten en nieuwsbrieven.

Pimma werkt samen met Fundamam, een lokale stichting in Guatemala die zich inzet voor het behoud van de Maya-cultuur. Fundamam begeleidt de bouw van Pimma-scholen. Op het moment dat de begroting is goedgekeurd worden betalingstermijnen vastgelegd. Na controles van Pimma (middels foto’s en rapportages vanuit Guatemala) volgen termijnbetalingen. De uiteindelijke afrekening vindt plaats na voltooiing van de bouw en controle hierop middels een bezoek of uitvoerige documentatie.

De kosten voor het realiseren van de tweede doelstelling, bewustwording en voorlichting, bestaan voornamelijk uit het drukken en verspreiden van de nieuwsbrief en kosten voor materialen die gebruikt worden tijdens gastlessen en bij informatiestands. Daarnaast maakt Pimma wervingskosten, die bestaan uit papieren correspondentie met bijvoorbeeld donateurs of uitnodigingen voor activiteiten en uit reiskosten naar instellingen voor het geven van toelichting op geldaanvragen. Verder kent Pimma nog beheerskosten, zoals secretariaatskosten, verzekeringen, afdracht aan het CBF en bankkosten. Door de inzet van vrijwilligers tracht Pimma deze kosten zo laag mogelijk te houden (uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat bestuursleden en de vrijwilligers geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen). Ook enkele externe relaties zoals Saus (verantwoordelijk voor de website en vormgeving), verrichten kosteloos werkzaamheden voor Pimma.

Het financieel jaarverslag van Pimma wordt gecontroleerd door een accountant die een beoordelingsverklaring afgeeft. Vervolgens gaan deze stukken naar het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), waarbij wordt gecontroleerd of Pimma meer dan 75% van de inkomsten aan de beoogde doelstellingen besteed. Echter, Pimma besteed ruim 90% van haar inkomsten aan de twee doelstellingen van de stichting.

Vragen? Lees de jaarverslagen of stuur een mail!

Deel dit bericht:


Pimma